op dit moment 19290 wensen vervuld 1431 mooie verhalen
Voor donaties:
NL61 RABO 0112 9246 11
heit_by_slinke_3_april_2021.jpg

20 april 2021

Pake zo blij als een kind

Pake Anne sjocht syn winkel wêr

 

Nb. Hollandse vertaling staat onder het Friestalige artikel

 

Fan 1931 oant 1967 wenne Anne van der Velde oan de Slinke by it Fryske doarp Haulerwyk. Op 18 april 2020 gong Pake Anne foar ien kear nochris werom. Op syn siikbêd. Mei tank oan Ambulancewens.

 

De buorman en pake Anne hienen elkoar mear as 50 jier net sjoen. Mar doe’t der ynienen in sikewein foar de doar stie en de beide manlju elkoar werom koenen, wie der genôch te bepraten.

It wie ien fan de folle hichtepunten fan de reis dy’t pake mei in stikmannich fan syn bern en pakesizzers makken mei Ambulancewens-kanjers Hans en Jan. De Slinke, de wei mei syn karakteristike feankoloniale feart, dêr’t pake en al syn bern berne waarden. It winkelhûs dêr’t hy opgroeide. Allardseach dêr’t pake syn leave Trui moete. Buorskip Bremen mei de pleats dêr’t syn frou grut waard.

In dei fan weromsjen, fan moaie oantinkens. In dei fan mei elkoar wêze. En foaral in dei fan bliidskip, ek al sil pake mei koarten net mear by ús wêze.

Pake sa bliid as in bern. Kin it noch moaier?

 

 

Pake Anne ziet zijn winkel terug

 

Van 1931 tot 1967 woonde Anne (spreek uit Oane)  van der Velde aan de Slinke bij het Friese dorp Haulerwijk. Op 18 april 2020 ging Pake (grootvader) Anne nog voor één keer terug. Op zijn ziekbed. Met dank aan Ambulancewens.

 

De buurman en Pake Anne hadden elkaar al meer dan 50 jaar niet gezien. Maar toen er ineens een ambulance voor de deur stond en beide mannen elkaar herkenden, was er voldoende om te bespreken.

Het was één van de vele hoogtepunten van de reis die Pake en een aantal van zijn kinderen en kleinkinderen maakten met Ambulancewens-kanjers Jan en Hans. De Slinke, een weg met een karakteristieke veenkoloniale vaart, waar Pake en al zijn kinderen werden geboren. Het winkelhuis waar hij opgroeide. Allardsoog waar Pake zijn lieve Trui ontmoette. Buurtschap Bremen en de boerderij waar zijn vrouw opgroeide.

Het was een dag van terugkijken, van mooie herinneringen. Een dag van samenzijn. En vooral een dag van vreugde, ook al zal Pake binnenkort niet meer onder ons zijn.

Pake zo blij als een kind. Kan het nog mooier?

Nog één keer...
Het wensen formulier

Als je een wens hebt, vul dan het wensenformulier in en omschrijf de wens zo duidelijk mogelijk.

Wens aanmelden

Stichting Ambulance Wens op Facebook

Facebook Like Volg onze verhalen op Facebook, om zo veel mogelijk mensen met een beperking te kunnen helpen hebben wij jouw steun nodig!

Stichting Ambulance Wens op Twitter

Twitter Lees onze tweets op twitter, en blijft op de hoogte van de nieuwste meldingen!

Stichting Ambulance Wens op LinkedIn

Twitter Volg Ambulance Wens op LinkedIn!

Stichting Ambulance Wens op Instagram

Instagram Volg ons op Instagram en bekijk de laatste fotos!

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand updates over Ambulance Wens