op dit moment 20730 wensen vervuld 1565 mooie verhalen
Voor donaties:
NL61 RABO 0112 9246 11

Uw donatie en de Belasting

Nogal wat mensen vinden het niet prettig, geld te "verdienen" cq over te houden, aan het leed van anderen, omdat zij vanwege een donatie aan Stichting Ambulance Wens een belangrijk deel van de Belasting terug kunnen krijgen.

De hoogte van de teruggave is afhankelijk van uw belastbaar inkomen, dus van het % dat u aan belasting betaalt. Voor het jaar 2007 waren dit de volgende percentages: belastbaar inkomen tot

 • 17.000 – 33,65%
 • 17.000 tot 31.000 – 41,4 %
 • 31.000 tot 53.000 – 42%
 • boven 53.000 – 52%.

Dit houdt in dat, indien u een netto gift van € 1.000 wilt doen, u ongeveer € 414 (= 41,4 % van € 1.000) van de Belasting terug ontvangt, indien uw belastbaar inkomen ligt tussen de € 17.000,- en € 31.000,-.

Indien u aan uw donatie GEEN geld wilt verdienen, dan kunt u het belastingvoordeel van € 414,- tegelijkertijd met uw donatie aan ons meegeven door direct € 1.414,- te doneren. Over de € 414,- die u nu extra stort, hebt u uiteindelijk nog een voordeel van ongeveer € 170,-.

Drempel

Verder dient u er rekening mee te houden dat er een drempel (= een minimum te storten bedrag en percentage) voor uw gift telt, voordat deze aftrekbaar is bij uw aangifte. Alleen het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Deze drempel is 1% van uw verzamelinkomen (+ evt. partner) met een minimum van € 60,-. U mag maximaal 10% van uw verzamel inkomen aftrekken. Wij zijn uiteraard ook blij met de lagere bedragen, die niet aftrekbaar zijn.

De berekening behoeft u niet te vrezen: dat doet het automatische programma of de Belasting zelf. U kunt het vermelden onder het hoofdstuk: Aftrekposten bij Giften. Meer storten kan en mag altijd, u hebt alleen over het meerdere geen (extra) belasting teruggave.

Voorkomen drempel

Indien U regelmatig aan ons zou willen doneren, kunt u voorkomen dat u te maken krijgt met "de drempel van aftrek en het maximum aftrekbare bedrag ". U dient dan eenmalig naar een Notaris te gaan en laat daar bij notariële akte vastleggen dat U "een periodieke uitkering aan ons schenkt, die berust op een verplichting die u voor minimaal 5 jaar of meer aangaat en 1 x per jaar zult betalen. De uitkering dient vast en gelijkmatig te zijn."

Zo voorkomt u dat u wordt belemmerd in de hoogte van uw gift en dat het drempelbedrag bij de Belasting blijft. Dus: en geen drempel, geen maximum en uw donatie komt voor 100% ten goede aan het doel waarvoor U het schonk! U kunt aan uw notaris vragen of hij dit gratis wil doen of tegen sterk gereduceerd tarief. Indien U dit goed motiveert en verwijst naar de aard en doelstelling van onze werkzaamheden, staan de meesten hier welwillend tegenover, zodat dit voor U geen beletsel behoeft te zijn.

Hoogte bedragen

Wij hopen dat het hierboven besprokene u niet weerhoudt OOK kleinere bedragen te doneren, want ook met € 10,- of € 25,- zijn we erg blij!

Vindt u de Belastingaftrek prettig, maar is het te doneren bedrag wat te klein voor aftrek, dan hebt u de mogelijkheid meerdere jaren samen te voegen. U stort dan bijvoorbeeld de bedragen, die u per 2 jaar zou willen doen, in eenmaal samen en brengt dat in aftrek voor dat ene jaar.

2010 Aanvullende toelichting

Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2010 IB 277 - 1T01FD (2347)

Aftrek giften

Geeft u in 2010 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan kunt u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

Er zijn 2 soorten giften:

 • Gewone giften: deze giften doet u aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 • Periodieke giften: deze giften doet u aan eenAlgemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Instellingen kunnen ons vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI erkend en geregistreerd.

Instellingen in het buitenland

Een ANBI kan gevestigd zijn in een EU-land, de Nederlandse Antillen,Aruba of een ander door ons aangewezen land. Voor meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland zijn gevestigd, kunt u bellen naar de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Welke instellingen zijn een ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is geregistreerd als een ANBI? Dat kan met het programma ‘ANBI opzoeken’ op www.belastingdienst.nl.

Voorwaarden aftrek periodieke giften

U kunt periodieke giften onder de volgende voorwaarden aftrekken:

 • U maakt minimaal jaarlijks bedragen over naar een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet. Zie ‘Periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is’.
 • De bedragen zijn steeds even hoog.
 • U hebt de gift laten vastleggen bij een notaris.
 • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar, tenzij u eerder overlijdt. Dan hoeft u niet aan de termijn van vijf jaar te voldoen.
 • Er staat geen tegenprestatie tegenover.
 • Periodieke gift aan een ANBI

Doet u een periodieke gift aan een ANBI? Dan mag u die gift aftrekken.

Periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is

Voor een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is, gelden aanvullende voorwaarden. Dan mag u die gift aftrekken als de vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De vereniging heeft minstens 25 leden
 • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid
 • De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen
 • De vereniging is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of een ander door ons aangewezen land

Voor meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland zijn gevestigd, kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.

Periodieke giften in natura

Voor schenkingen in natura gelden dezelfde regels als voor schenkingen in geld. Deze schenkingen moeten dus ook voldoen aan de voorwaarden voor periodieke giften. Dat betekent onder andere dat de schenking jaarlijks in gelijke delen wordt gedaan. Schenkt u bijvoorbeeld een collectie kunstvoorwerpen aan een museum? Dan moet u het eigendomsrecht jaarlijks in gelijke delen overdragen. Op het moment dat u de schenking laat vastleggen bij de notaris, moet u een nauwkeurige verdeling over de jaren vaststellen. Ga hierbij uit van de waarde in het economische verkeer van de kunstvoorwerpen.

Fiscaal partnerschap en drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen giften bij elkaar en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Tel dan de aftrekbare giften van u en uw fiscale partner bij elkaar. Om de drempel te berekenen telt u de drempelinkomens van u en uw fiscaal partner ook bij elkaar. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Gegevens Stichting Ambulance Wens

Fiscaalnummer 817679157

Abel Tasmanstraat 79, 3165 AM Rotterdam-Albrandswaard

KvK 24410894


Gewoon doen

Gewoon doen

Kees Veldboer, de man achter Stichting Ambulance Wens

Gewoon doen is het verhaal over leven en werk van Kees Veldboer, oprichter en directeur van de Stichting Ambulance Wens. Als ambulancechauffeur ontdekte Veldboer dat je soms met een heel klein gebaar enorm veel voor ernstig zieke mensen kunt betekenen. Hij besloot een stichting op te richten om de laatste wensen van terminaal zieken te vervullen.

Het boek 'Gewoon doen' is te bestellen.

Stichting Ambulance Wens op Facebook

Facebook Like Volg onze verhalen op Facebook, om zo veel mogelijk mensen met een beperking te kunnen helpen hebben wij jouw steun nodig!

Stichting Ambulance Wens op Twitter

Twitter Lees onze tweets op twitter, en blijft op de hoogte van de nieuwste meldingen!

Stichting Ambulance Wens op LinkedIn

Twitter Volg Ambulance Wens op LinkedIn!

Stichting Ambulance Wens op Instagram

Instagram Volg ons op Instagram en bekijk de laatste fotos!

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand updates over Ambulance Wens